علي جهانگيري

زمانه ی بدخو

فـريــاد بـه لا الـه الا هــــو

      زين بی معنی زمانه ی بد خو

زين فاحشه گنده پير زاينده

      بنشسته ميـان نيـلگون كنـدو

هر چند مهار خلق بگرفتند

      امـروز تـگـيـن و ايـلك و يبـغـو

نوميد مشو ز رحمت يزدان

       سـبـحـانـك لا الــــه الا هـــو 

 

 

    ناصر خسرو     

                          


بيانيه....

                                                   ((بيانيه))

يقينا من بودم

آنكس كه در دست هاي لاغر ترس

پناه گرفته بود

و به نرمي اميد

دعا مي كرد

دعا كردم

در آسمان و عناصر

ماه در شكاف صخره بزايد

برادرم آويزان

به مخمل سياه مار

دعا كردم به ساكنان نامرئي اشياء

و اتحاد مردهاي مرده

آن كه در موهايت

بهار و ترس هاي من

خدا خوابيده است

و در خواب هايش ديگري

كار را ادامه خواهد داد

در خلوت زانو مي زنم

دروغ نيست ، ما پاكيزه ايم

ترسيده ايم و كاغذهاي ترسو

سپيد مي مانند

و شيطان بايد

به فكر جلد ملت ديگري باشد

ترسيديم و در استاديوم آزادي

ترقه در كرديم

و شب در ساعت نامعلوم

در برگ تكلم كرد

سال هاي محبوب سم

به استخوان مي ريزد

مهارت سوزان هرزگي

پسران خون شعله ور

بر تخت ماده گرگ

هر چند بر مرمر نمناك دعا

گريستيم

مدرسه سكوي اعتراف نداشت

و آگوستين هفده قرن پيش

چهره اش را جشن گرفته بود

تك تك و هميشه

كشيش و گناه درختان

حافظه ي موريانه

اوراق مقدس را از بر مي جود

به ميهماني

زبان آويزان سگ ها

رد درختان  را مي گيرد

سبز نرو

سامري به جادوي عصا

شاعر به بوي دعا

بالا مي آورد

خدا در روز مرده

خوابيده است

 

                                                      

                                                                          زمستان83

 


فـال

اگر فنجان قهوه شكوفه نداد000

 

 

 

اگر فنجان قهوه شكوفه نداد

تقدير اگر از زمستان

خبر نگرفت

و ساعت ميوه

سيب نبود

فصل فنجان فال

در قرن هشتم و مدح شاه شجاع

ابرها در فنجان خالي قهوه

ابرهاي اسب سفيد

رقصان در وزيدن

راه شيري اگر در خواب

به سينه هايت ريخت

بچه ات دختر مي شود

شاعرت حافظ

نرگس سپيد

روي تخت زايمان و فال

زمستان اگر ،

در بخت باغ نمي سوخت

 

 

                                                                         زمستان 83

 


امشب ضخيم و نرم

 

 

هر چند شير سپيد نبود

امشب ضخيم و نرم

در مربع ساکت

باد نقطه نقطه صفر می شود

مسدود می چرخد

چرخ مربع پير

در شب های يک پا

چراغ بيرون است

با اين وجود عزيزم

ساقی به نور باده

امشب ضخيم و نرم

زانو های متروک باد

کودک  در نوازش گم

و آبشار و شير

در شب ضخيم

نقطه نقطه صفر

 

                                           به مهرک و ساقی به نور باده برافروز جام ما


انگور

 

 

برچسب های حماقت

و هوش بازيگوش

در گلابی

ساقی به بوی خواب

برهنه شاهپر طلا

کشيده عقل تمام

ديوانه در صدای مرد

جذابيت مونث زنجير

سياه چاله ی گنج های عزيز

اگر چه بوی پيراهن

به کام مثنوی و نی

اگر چه حسرت غبار

خاک را طلا نکرد

گلاب و گور

به نام حضرت آدم

دوشيزه گی

کرامت تو بود

 

                                           به حافظ که گفت :

                                                   فرشته عشق نداند که چيست ای ساقی

                                                   بخـواه  جـام  و  گـلابی بــه خـاک  آدم  ريـز