علي جهانگيري

كيومرث سليمانيان مقدم

 

 

و ته كوچه . . . .

 

 

 

 

 

و ته كوچه از بورخس تكان بود از بورخس برف مو بلند است

 

و دي آي دي آي دي        آي دي    آي دي

 

بلندترين مجاورتاز بورخس از بورخس بلند است

 

و كه تا چاقو به چاقو از دي با از دي اشتباه بلند است

 

پهلوي من درد مي كند           چاقو بلند است

 

كتاب خانه باش من مي آيم

 

حركت بعدي چه از فيل باشد فيل نباشد منم

 

مراقب باش

 

از سر اسب

              فيل

                  بورخس

                            دود مي كند

 

دود مي كند

 

بلند مي كند

 

مي رود از به آسمان از اگر مي رود

 

ديگر احتمالي وجود ندارد

 

       كبريت  وجود ندارد

 

دختر. . . . .فروش وجود ندارد

 

كتاب خانه باش من مي آيم     خبر دارم

 

از كبريت و برف مو بلند است

 

                    چاقو بلند است

 

                   سرما بلند است

 

دي بلند ترين اشتباه بود

 

و انگار فصل سرما از همين سيگار شروع مي شد

 

 

 

                                                           كيومرث سليمانيان مقدم    

 

 

 


يك شعر از ميثم رياحی

بوسه هاي خواب آلود  .....

 

 

 

از انگشت مي گذرم

 

از بوسه هاي خواب آلود

 

لاله هايي كه پژمرده مي رويند

 

خميازه هايي

 

كه بوسه بر پيشاني انگشت مي زنند

 

در حصار فولاد

 

رودخانه در چهره هامان جاريست

 

نمي بينيم

 

شاليزار را

 

در انگشتانمان

 

مرزهايي از انگشتان داريم

 

در انزواي قوطي كبريت

 

كه ناقوس

 

نشسته آرام

 

در انتظار خدايي هرگز

 

استخوان هايمان

 

مرگ را مي خوانند

 

و خميازه هايي را

 

كه از آن مي ميريم

 

در شرابي باراني ....

 

من

 

                  از انگشت

 

                              گذشته ام  ...

 

 

 

 

                                                      ميثم رياحي

 


طول جاده

يك شعر از حميده مفيديان

 

 

طول جاده

چشمي است

كه نگرا ن نيامدن آفتاب است

تويي

عبور اين رگ هاي طولاني

در دستان من بمان

من عروس همان آتشم

و تنها لباس هايم جرمم را ثابت مي كند

به تو مي خندم

و براي دست هاي معصومم هورا مي كشم

تنها طول نيامدنت از من عبور كرد و تو

خالي تر از چشم هاي من

من نگران نيامدن آفتابم

 

                                                   بهار 84