علي جهانگيري

 

لبی ریخته ام . . . . .

لبی ریخته ام به راه باد

حالا دمای صفرم

در مساحت هیچ

رهایم کن و در لامسه بنشین

نفس بگیر

از لبی که ریخته ام

بنوش

از این مساحت لال

                                                  گرگان

                                           پاییز ۸۵


باران

سبز است و لامسه ی آب

بر شاخه دخترباران

باران ِ ؛ باران

می نوشم از تماس گیاهان