علي جهانگيري

باران

سبز است و لامسه ی آب

بر شاخه دخترباران

باران ِ ؛ باران

می نوشم از تماس گیاهان