علي جهانگيري

علی مومنی

به شرط آنکه نرویی گلی

 

و رودخانه ، به شرط آنکه به دریا نریزی وآب

 

به شرط آنکه در اطراف گل نگردی و باران

 

به شرط آنکه نباری

 

نبار  !

 

نبار و نریز و نگرد

 

حیف از سکوت نیست

 

که مسموم از صدا کنی

 

 

 

 

                                         علی مومنی

                                      

                                 گرگان      09/04/1388