علي جهانگيري

اسمت چه بود ؟

                                 

 

 

اما بر خورشید هم

               برف نشست

 

 

                         بیژن الهی

 

 

 

 

 

اسمت چه بود مگر ؟

 

که آبی را برای تلفظ کم آوردیم

 

گفتم این تابلو

 

-        آبی  نمی خواهد

 

پرواز لو رفته است

 

و پرنده ای که تیپا می خورد ،

 

                            - قفس نمی خواهد !

 

 

                                                                                      

 

 

                                                                دیماه 89