علي جهانگيري

 

 

 

از این دور

کمی از قلبت را بر میدارم

روزها و رویاهایم را ،

   - با تو شریک می شوم

کمی از قهوه ای تو  ،  در من

اندکی باران ،  برای تو

حالا از آسمان قهوه می بارد

و در فنجانت باران

بلند شو

شال سیاهت را بردار

هوس شب دارم