علي جهانگيري

به تو رای می دهم

 

خط خطی


به تو رای می دهم ، شاخه ی گل  نسرین

به تو که شکل بودن گل

تنت را هاشور زده است

رای می دهم به برف پاک کن ها

خط می خورد جهان روبرو

همیشه سمت عاقل خیابان

دوشیزه را حراج می کند

و ابری کوچک

وسط خط عابر پیاده ، میل زائیدن دارد

رای می دهم به آن سویی که تویی

به آن سویی که مشق های شب کودکانت

همه خط خطی

و به هر زنی که دهانش را

وقت گفتن دوستت دارم ،

- غنچه می کند