علي جهانگيري

کسی در من گریسته است

 

 

وقتی که ماه

معنی آب را می پرسد

بی گمان کسی در من گریسته است

قلم مویت را بردار شاعر

یک رودخانه بکش

یک باران

در رویای گیاهان گمشده