نقد قسمت دوم

اگراززاویهیدیگریبههمینتنهاییهاوچالشهانگریستهشودحسعدماعتماد،امنیتوحضورتشویشهارابهعینهمیتواندید :

 

« بهکسیکهدوستشمیداری

بهآهیکهمیدرخشی

درفراموشیجهان »

 

«« عشقازپنجرههاگلمیکند

بهاعتمادکدامپنجرهپلکبایدگشود »

 

«« درکوچهایخوشبخت

خانهیکوچکییافتهام

اتاقکیآفتابگیر

طاقچهایناامن،برایتنگماهیقرمزم »

 

جدایازاینکهنمیتوانممتنرارامتعلقبهفردیازمانخاصیبدانماماباتوجهبهشناختنسبیمن،میتوانمبگویملحنمعترضاواصیلوواقعگرااست . نالههایسیاسی

/ 13 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سید حمید شریف نیا

علی آقا بسیار عالی و مناسب بود اگر چه حرفهای بسیاری دارم که باید در حضور به گپ و گفتگو بنشینیم

نوید

از سر ما زیادتر نوشتید

پوپک

سلام. نقد خیلی خوبی بود بطوریکه از حیثیت هنری شاعر هم نکاست به نظرم عبور از مرز اخلاق در زبان < آنهم زبان زنان> جسارت زیادی لازم داره و امادگی بسیار برای عواقب بعد ! بخصوص در جامعه ای که دین عرف و قانونش انسان ها را به دیدن به یک طرز خاص و محدود عادت داده است ! استاد خوبم به نظر شما این گونه شعرها نوعی بیان کینه توزانه و اعتراض نیست نسبت به خود یا سرنوشت یا خاطره یا ...؟

م - رنجیده

. =[گل] سلام عزیز -------------[گل] برای تو که : مادرم نامت را درکتاب قصه‌های مادربزرگ خواب دیده بود . برای گُلپونه‌های عاشق ، که پشت چشمهای من درچمدانی از غربت نشسته‌اند ، وتورا که باکوله‌باری از خوشبختی به‌سوی سرنوشت می‌روی نظاره میکنند. ------------------------------[گل] عسل طلای مهربون بیا برام غزل بخون بخون که ما تُو راهیم شاعروبی‌گُناهیم بخون همیشه عاشقیم یه دشت پُر شقایقیم ما هردومون دیونه‌ایم خسته از این زمونه‌ایم خسته‌ی این زمونه‌و... ما شاعرا دیونه‌و... .....................[گل]

م.آرمان

سلام بر شما گیسوی ِ موج نقش ِ پریشان لب های زعفران دامان ِ دود رنگ ِ صدف گون چشمان ِ چلچراغ ِ امید وار... لیکن چه سود از این ها وقتی طنین ِ شکستن ِ صدها صدای بال ِ پری ها در گوش می وزد.

منصور خورشیدی

علی جان ، سری به من بزن . تو همان نوری هستی که همه جا تابانده می شوی ! این را از من دریغ نکن .با اجازه لینک شدی

منصور خورشیدی

تمام مرا / به گردن ماه بیاویز / تا تمام تو را / سقوط کنم / در سینه های باز / نزدیک تر به دور / وقتی نور / از تن تو می گذرد . خورشیدی

منصور خورشیدی

هوای وقت / سپید است و / هوش ساده ورق می خورد / کنهر ماه خزنده .