انگور

 

 

برچسب های حماقت

و هوش بازيگوش

در گلابی

ساقی به بوی خواب

برهنه شاهپر طلا

کشيده عقل تمام

ديوانه در صدای مرد

جذابيت مونث زنجير

سياه چاله ی گنج های عزيز

اگر چه بوی پيراهن

به کام مثنوی و نی

اگر چه حسرت غبار

خاک را طلا نکرد

گلاب و گور

به نام حضرت آدم

دوشيزه گی

کرامت تو بود

 

                                           به حافظ که گفت :

                                                   فرشته عشق نداند که چيست ای ساقی

                                                   بخـواه  جـام  و  گـلابی بــه خـاک  آدم  ريـز

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید