چه کسی . . .

چه کسی در سینه هایش 

                        پسران قوی. . . .

چه کسی در رودخانه

                        دست هایش را پهن می کند ؟

آسمان خیس می افتد روی پیراهنت

 و تلاوت پسرانت

بر شاخه های مار

  خیس می افتم روی پیراهنت

 و در این فراوانی

            - مرگ مغلوب می شود

 سوال و خیس می افتم

 علاج آخرین واقعه. . . . 

  شفامی بخشم به  لکه ای

 که بین دو انگشتم

 نام شعر می گیرد .  

/ 2 نظر / 29 بازدید
پوپک

دستانش آغشته به پوست نازک شب ماه مرکزی ترین تصویر پرده آٍسمان افتاده بر پتویش می رقصد و بالا می رود باد می وزد و ستارگان می ریزند در چشمان زنی

مهرداد انصاری