هرگز حرير نبوده

 

 

هرگز حرير نبوده

با چشم های جهنم

نور بازيگوش

در بازوهای كافر

گريه نكردم

آسمان خيس می افتد

در مرمر زنده ی چشم

هرگز حرير نمانده

نيمه شب بينايی

و عشق

با چشم های جهنم

/ 0 نظر / 20 بازدید