فـال

اگر فنجان قهوه شكوفه نداد000<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

اگر فنجان قهوه شكوفه نداد

تقدير اگر از زمستان

خبر نگرفت

و ساعت ميوه

سيب نبود

فصل فنجان فال

در قرن هشتم و مدح شاه شجاع

ابرها در فنجان خالي قهوه

ابرهاي اسب سفيد

رقصان در وزيدن

راه شيري اگر در خواب

به سينه هايت ريخت

بچه ات دختر مي شود

شاعرت حافظ

نرگس سپيد

روي تخت زايمان و فال

زمستان اگر ،

در بخت باغ نمي سوخت

 

 

                                                                         زمستان 83

 

/ 0 نظر / 22 بازدید