زمانه ی بدخو

فـريــاد بـه لا الـه الا هــــو

      زين بی معنی زمانه ی بد خو

زين فاحشه گنده پير زاينده

      بنشسته ميـان نيـلگون كنـدو

هر چند مهار خلق بگرفتند

      امـروز تـگـيـن و ايـلك و يبـغـو

نوميد مشو ز رحمت يزدان

       سـبـحـانـك لا الــــه الا هـــو 

 

 

    ناصر خسرو     

                          

/ 0 نظر / 20 بازدید