بيانيه....

                                                   ((بيانيه))

يقينا من بودم

آنكس كه در دست هاي لاغر ترس

پناه گرفته بود

و به نرمي اميد

دعا مي كرد

دعا كردم

در آسمان و عناصر

ماه در شكاف صخره بزايد

برادرم آويزان

به مخمل سياه مار

دعا كردم به ساكنان نامرئي اشياء

و اتحاد مردهاي مرده

آن كه در موهايت

بهار و ترس هاي من

خدا خوابيده است

و در خواب هايش ديگري

كار را ادامه خواهد داد

در خلوت زانو مي زنم

دروغ نيست ، ما پاكيزه ايم

ترسيده ايم و كاغذهاي ترسو

سپيد مي مانند

و شيطان بايد

به فكر جلد ملت ديگري باشد

ترسيديم و در استاديوم آزادي

ترقه در كرديم

و شب در ساعت نامعلوم

در برگ تكلم كرد

سال هاي محبوب سم

به استخوان مي ريزد

مهارت سوزان هرزگي

پسران خون شعله ور

بر تخت ماده گرگ

هر چند بر مرمر نمناك دعا

گريستيم

مدرسه سكوي اعتراف نداشت

و آگوستين هفده قرن پيش

چهره اش را جشن گرفته بود

تك تك و هميشه

كشيش و گناه درختان

حافظه ي موريانه

اوراق مقدس را از بر مي جود

به ميهماني

زبان آويزان سگ ها

رد درختان  را مي گيرد

سبز نرو

سامري به جادوي عصا

شاعر به بوي دعا

بالا مي آورد

خدا در روز مرده

خوابيده است

 

                                                      

                                                                          زمستان83

 

/ 0 نظر / 22 بازدید