نفد قسمت اول

 

«   یالطیف »

 

 

«   نیمهیدیگرپیادهرو » سروده « زهرارنگانی»

 

 

 

 

 

« منحتمادختربدیبودهام

چراکهدخترانبد

پابرهنهرویخارها

دنبالاسبهاینقرهایماهمیدوندوآهنمیگویند» 

 

                                                                         «   لیلیفرجامی »

 

« آنگاهکهمذاببودم

قالبینبودتادرپناهشزیباشوم »

 

                                                                           « رویاحکاکیان »

 

« هرتقدسیرازمینیخواهمکرد

نمیگذارمبیمارمکنی »

 

                                                                       « نگار  ایلدشتی »

 

« برطبلهاکوفتند

تنها،گلهایدامنمنریخت »

 

                                                                         « زهرارنگانی »

 

فکرمیکنمآنچیزکه

/ 1 نظر / 26 بازدید
شلر

شمای گرامی بعد از سه ماه تونستین تغذیم کنین.دوباره تونستم بنویسم .تونستم گریه کنم.